'رئیس امنیت افغانستان در دیدار با ژنرال دوستم خواهان ... دفتر ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری گفته است که معصوم استانکزی، رئیس ... 'رئیس امنیت افغانستان در دیدار با ژنرال دوستم خواهان ... 'رئیس امنیت افغانستان در دیدار با ژنرال دوستم خواهان ...از ایشچی دوستم تا ایشچی عطا ارگ برای دسیسه چینی باید زیرک تر از موضوع مهمند و جمعه خان همدرد عمل کند زیرا عطا محمد ... از ایشچی دوستم تا ایشچی عطا از ایشچی دوستم تا ایشچی عطاکودتای سفید علیه کادرهای مسلکی بر اساس طرحی که هنوز نهایی نشده است قرار است 65 هزار از افسران بلند رتبه نهادهای دفاعی ... کودتای سفید علیه کادرهای مسلکی کودتای سفید علیه کادرهای مسلکیمحمد آصف مهمند کیست و اختلاف او با والی بلخ چیست؟ - BBC ... بازداشت شدن محمد آصف مهمند، یک عضو شورای ولایتی بلخ در فرودگاه مزارشریف بعد از ماه ... محمد آصف مهمند کیست و اختلاف او با والی بلخ چیست؟ - BBC ... محمد آصف مهمند کیست و اختلاف او با والی بلخ چیست؟ - BBC ...علوم ارتباطات - جرایم رسانه ای علوم ارتباطات - جرایم رسانه ای - ارتباطات, رسانه, روزنامه نگاری, افکار عمومی, روابط ... علوم ارتباطات - جرایم رسانه ای علوم ارتباطات - جرایم رسانه ای<VALUE>Mr</VALUE> - Un Third Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi, United Arab Emirates Afghanistan UN List 2003-09-03 2007-09-21 2011-11-29 EXACT 1972 Shega District ... &lt;VALUE&gt;Mr&lt;/VALUE&gt; - Un &lt;VALUE&gt;Mr&lt;/VALUE&gt; - Unscsanctions.un.org Generada el: 13 enero 2018 “Generada el” se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización ... scsanctions.un.org scsanctions.un.orgregulation8_consolidated - Home - Department of Sheet3 Sheet2 Sheet1 _GoBack Assets received on or after 23 May 2003 are not “controlled assets” for the purposes of the Charter of the United Nations ... regulation8_consolidated - Home - Department of regulation8_consolidated - Home - Department of